Contacteer ons


Gelieve het onderstaande formulier in te vullen. We contacteren u zo spoedig mogelijk terug.
 
Disclaimer

Disclaimer

Niets uit deze website, zowel inhoudelijk, grafisch, test- of programmatechnisch mag worden overgenomen of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever! Verantwoordelijke uitgever: Maarten Andriessen, Adforum cvba, Winkselsesteenweg 82, 3020 Herent. Uitvoering van de site: www.bozasolutions.com

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
• de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
• de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11. In verband met de inhoudelijke component van dit platform ontwikkelt Adforum tests en vragenlijsten met de best mogelijke zorg en de hoogst mogelijke objectiviteit door gebruik te maken van theoretisch verantwoorde modellen en geijkte screeningsmethoden. Adforum kan echter niet juridisch verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten.
| Copyright | Privacy statement

Privacy statement

Adforum hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Adforum zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.
Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Adforum heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.
U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
Wanneer u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit.
Powered by © Codifi©